Správný čas

na přehodnocení

vašich investic

Očekávaný výnos ve výši 6 % p.a. + podíl na ročním zisku fondu do výše 40 %

Herec 
Petr Štěpánek
Tvář značky

Informace pro investory

Vážení klienti, vážení investoři,

mimořádná opatření zavedená v posledních dnech a týdnech výrazně změnila způsob každodenního života v Česku. Řada lidí si proto nyní klade otázky nejen ohledně toho, jak dlouho bude tento stav trvat a nakolik by mohlo být ohroženo jejich zdraví, ale mnozí pociťují rostoucí nejistotu také v souvislosti s jejich budoucími příjmy – ať už jde o zaměstnání, živnost, podnikání nebo investice.

Rádi bychom vás proto ujistili, že PREMIOT Capital Fund SICAV funguje nadále v plném rozsahu a všechny její tuzemské i zahraniční projekty pokračují podle plánu. Profesionálové v našem týmu navíc dynamicky se měnící situaci neustále vyhodnocují. Kromě možných rizik se nicméně snaží zmapovat také příležitosti, jež by se mohly na realitních i investičních trzích objevit.

PREMIOT Capital Fund SICAV od svého vzniku staví na konzervativním přístupu a diverzifikovaném portfoliu prémiových investic. Smysluplnost takové strategie je zřejmá na první pohled, ale v praxi se naplno projevuje až v těžkých časech. Do jednoho takového období přitom nyní vstupuje téměř celý svět.

Další charakteristikou investic PREMIOT Capital Fund SICAV je dlouhodobost. Ať už jde o projekty na realitním trhu, poskytování finančních služeb nebo private equity investice, vždy jsme před rychlými spekulativními transakcemi upřednostňovali stabilní a dlouhodobé investice, jež stojí na vzájemné důvěře a jsou odolnější vůči výkyvům na finančních trzích.

Jsme přesvědčeni o tom, že výhody našeho dlouhodobě budovaného portfolia v kombinaci se spolehlivými informacemi o aktuálním dění na trhu a mnohaletými zkušenostmi profesionálů PREMIOT Group zajistí, že vám budeme moci i nadále přinášet vysokou přidanou hodnotu, na kterou jste zvyklí.

Zároveň vám přejeme, aby se vás a vašich blízkých dotkla stávající situace co nejméně. A to hlavně po zdravotní stránce, která je ze všeho nejdůležitější.

V případě, že byste se potřebovali podrobněji informovat nejen o aktuálním vývoji ve spojitosti s PREMIOT Capital Fund SICAV, ale i o čemkoli jiném, neváhejte se nám prosím kdykoli ozvat. Jsme tu pro vás každý den.

Rosteme dlouhodobě, společně a s jistotou.

Váš tým PREMIOT Capital Fund SICAV

 Investiční fond s tradicí

  • Od začátku svého podnikání si skupina Premiot cíleně pracuje na pověsti seriózního partnera s výbornou orientací v oboru a silnými realizačními schopnostmi.
  • V naší investiční strategii prosazujeme konzervativní přístup k investicím se zaměřením na diverzifikaci a dlouhodobou stabilitu portfolia.
  • Důraz je především kladen na investiční příležitosti, do prověřených developerských projektů a nových finančních služeb a produktů.
  • Rosteme společně, dlouhodobě a s jistotou. Zkrátka jednoduše děláme to, v co věříme!

Investiční proces

Investice klienta

Akvizice do projektů

Přímé a nepřímé investice do nemovitostí

Přidaná hodnota

Investice do reálných aktiv se stabilním růstem hodnoty

Zisk pro investora

Očekávaný výnos ve výši 6 % p.a. + podíl na ročním zisku fondu do výše 40 %

Proč investovat s Premiot ?

Výnos je naší prioritou

  • Nadstandardní očekávaný výnos investičních akcií investičního fondu ve výši 6 % p.a.
  • Podíl na ročním zisku fondu do výše 40 %.
  • Garance minimálního výnosu prioritních investičních akcií                ve výši 6 % p.a., a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu.
  • Investice do reálných aktiv se stabilním růstem hodnoty. Naše projekty najdete na konkrétních adresách, můžete je vidět a můžete si na ně sáhnout.
  • Profesionální zázemí úspěšné mezinárodní společnosti s dlouholetými zkušenostmi. Zakladatel fondu má vysokou odbornost a bohaté zkušenosti s developerskými a jinými projekty.
  • Diverzifikace investic do různých projektů umístěných v pečlivě vybraných lokalitách v rámci EU.
0
% p.a.
cílový výnos
0
procent
bonus z ročního výnosu fondu
0
%
zdanění akcionářů při odkupu po třech letech držení cenných papírů

Management fondu

Máme odborné vedení s dlouholetými zkušenostmi v oboru

Ondrej Spodniak, LL.M.

Předseda správní rady

JUDr. Jan Holásek

Člen správní rady

Filip Navrátil

Obchodní ředitel

Konrád Miklós, M.Sc.

Finanční ředitel

Eva Nagyová

Partner Maďarsko

Olga Siomkina, Ing.

Projektový manažer - Praha

Do čeho investujeme

Apartmány a luxusní byty

Kanceláře a hotely

Logistická a obchodní centra

Investice rozkládáme geograficky

Česká republika

Maďarsko

Velká Británie

Tvoříme reálný zisk v realitách

Správný realitní portfolio mix

Komerční budova – Hotel a kanceláře, zázemí F&B

Projekt Vily Na Doubkové 2

Chcete vědět více?

Kancelářská budova v Budapešti

Jsme otevřeni a důvěryhodní

Info o fondu

Typ fondu

Fond kvalifikovaných investorů

Investiční zaměření

Realitní investice v ČR a EU

Investiční horizont klienta

Střednědobý

Cílová hodnota majetku

2 miliardy Kč

Platba výnosů IA

Po 4 roce

Frekvence úpisu IA

Měsíčně

Odkupy IA

Měsíčně

Vstupní poplatek

Až 3% z investované částky

Výstupní poplatek

0% po 4 roce od data vydání IA

Správce fondu

AVANT investiční společnost, a.s., IČ 275 90 241

Depozitářská banka fondu

Československá obchodní banka,a.s. IČ 000 01 350

Auditor fondu

KPMG Česká republika AUDIT, s.r.o. IČ 496 19 187

Náklady fondu

Maximálně 1 % p.a. z hodnot hrubého Fondového kapitálu třídy IA

Roční odměna správce fondu

0,05 % průměrné hodnoty aktiv fondu

Zdanění výnosu fondu

5% z ročního zisku fondu

Zdanění akcionářů – FO

15% při odkupu do tří let, 0% při odkupu po třech letech

Minimální investice klienta

1.mil.Kč s výjimkou §272 odst.1 písmeno h) bod1 a písmeno i) bod 1.ZISIF (ekvivalent 125 000,- EUR)

Disclaimer

Tento dokument je určen výhradně pro informační a propagační účely a není nabídkou či výzvou k investování, investičním doporučením ani analýzou investičních příležitostí. Před investičním rozhodnutím je nutné se seznámit se zněním statutu fondu. Investování s sebou nese riziko, které může vést k poklesu hodnoty investice a kapitálové ztrátě. Návratnost ani výnos investice nejsou zaručeny. Hodnota cenných papírů se v čase mění a historické výsledky fondu nejsou indikací ani zárukou výsledků budoucích. Investice fondu podléhají specifickým rizikům uvedeným ve statutu fondu. Přípravě tohoto dokumentu byla věnována maximální péče, informace v něm obsažené však mohou být předmětem změn a aktualizací a fond ani jeho obhospodařovatel neposkytují záruku za jejich aktuálnost či úplnost. Zdanění fondu je stanoveno zákonem a mohou se do něj promítnout legislativní změny. Text tohoto dokumentu nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy či na její změnu ani přijetí případného návrhu. Každá smlouva, pokud bude uzavřena, musí mít výhradně písemnou formu. Smlouvy jsou uzavírány oprávněnou osobou. Smlouvy o smlouvě budoucí jsou uzavírány výhradně v písemné formě. Text tohoto dokumentu není veřejným příslibem, použití ustanovení § 2884 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, o závazcích z právního jednání jedné osoby se vylučuje.

Adresa :

PREMIOT Capital Fund SICAV a.s.  IČO 07943687
Jindřišská 901/5
110 00 Praha 1

Kontakty :

+420 220 770 088
+420 605 016 068
praha@premiotcapital.cz